Adatkezelési irányelvek

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Csiszár Csaba egyéni vállalkozó (székhely: 7300 Komló, Szegfű u. 10, adószám: 23118036-2-02) - továbbiakban Csiszár Csaba egyéni vállalkozó- Adatkezelő által Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a vállalkozás adatkezelési politikáját.

A www.anotherpoint.hu weboldalt Csiszár Csaba egyéni válllakozó üzemelteti.

Név: Csiszár Csaba 
Székhely és levelezési cím: 7300 Komló, Szegfű utca 10.
Telefonszám: +36 (30) 3047606 
E-mail cím: anotherpoint.hu @ gmail.com 
Web: http://anotherpoint.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:
Tárhelypark Kft.
Cím: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Telefon: +36 1 700 4140
WEB: http://tarhelypark.hu
E-mail: info@tarhelypark.hu

A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével kezeli az Adatkezelő:

• A kezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
• Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelés célja szempontjából megfelelő és releváns kell, hogy legyen, és a szükségességre kell korlátozódjon.
• Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. E körben az Adatkezelő és adatfeldolgozók minden ésszerű intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljön.
• A személyes adatok korlátozott, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.
• A személyes adatok kezelése során Adatkezelő biztosítja az adatok jogosultatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.
• Személyes adatot Adatkezelő csak a jelen Szabályzatban meghatározott célból és módon, a Szabályzatban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
• Csak olyan személyes adatot kezel Adatkezelő, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
• A személyes adatot Adatkezelő különösen akkor kezel, ha ez az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez, az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Árajánlatkérés, technikai segítségnyújtás, kapcsolatfelvétel elektronikus úton:
 
Az árajánlatkérés, technikai segítségnyújtás vagy más célból velünk kapcsolatba lépő ügyfeleink a személyükhöz köthető adatait (például név, e-mail cím, telefonszám) kizárólag arra a célra használjuk fel, mely miatt az adatot megadta.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes információkat nem tartalmazó naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.
 
Adatok megismerése, felhasználása, továbbítása:

Az Érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.
Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adható át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. A munkáltatói adatokat saját tárhelyen, korlátozott vezetőségi és munkakörhöz kötött hozzáféréssel kerülnek tárolásra. Szerződéses partnerekről kezelt adatok feldolgozása és tárolása céljából – adott esetben - adatfeldolgozókat vesz igénybe Adatkezelő. Az adatfeldolgozók személyéről az Adatkezelő köteles tájékoztatni az érintetteket.   

A felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintettek, az Adatkezelő és Adatfeldolgozó személyéről, a kezelt adatok köréről, céljáról, az őket megillető jogokról és azok érvényesítési lehetőségeiről a kiadott Adatkezelési Tájékoztatóból kapnak tájékoztatást.
a) hozzáférési jog ~ az adatkezelés folyamatában az Érintett jogosult hozzáférni a róla tárolt adatokhoz, és tájékoztatást kapni a róla kezelt illetve feldolgozott adatok céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és tárolás időtartamáról. A tájékoztatási jog kiterjed a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, kezelés korlátozására, illetve a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőséről való tájékoztatásra. Az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadjuk meg, kivéve, ha bizonyítható, hogy az érintettet nem áll módunkban azonosítani. Az érintett által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számítunk fel. Vállalkozásunk a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
• Levelezési cím: Csiszár Csaba egyéni vállalkozó (székhely: 7300 Komló, Szegfű u. 10, adószám: 23118036-2-02)
Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel fordulhat hozzánk a fenti elérhetőségen keresztül.
b) helyesbítéshez való jog ~ az Érintett jogosult kérni, hogy a rá vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján helyesbítsük
c) törléshez (elfeledtetéshez) való jog ~ az Érintett kérelmére töröljük a róla tárolt adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• (I). a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
• (II). az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• (III). az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
• (IV). a személyes adatot jogellenesen kezeltük;
• (V). alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának megszűnését, ideértve a hozzájáruláson való adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonását is követő rövid időn belül törölni kell.
d) adatok zárolásához való jog ~ Zároljuk a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
e) korlátozáshoz való jog ~ ha felmerül az Érintettről kezelt személyes adatok pontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége, vagy az Érintettnek az adatkezelésre vonatkozó tiltakozása, az Érintett kérheti, hogy korlátozzuk ezen adatok vonatkozásában az adatkezelést.
f) adathordozhatósághoz való jog ~ az Érintett azon jogát takarja, hogy jogosult, géppel olvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapni az általa rendelkezésre bocsátott adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő rendelkezésére bocsássa.
g) tiltakozáshoz való jog ~ ha az Érintettre vonatkozó adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben úgy az érintett bármikor tiltakozhat az ilyen célból kezelt személyes adatainak kezelése ellen.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
• megvizsgáljuk,
• annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és
• döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. 

Adatbiztonság:

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Tájékoztatjuk, hogy a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó irányelveink vagy szabályzatunk szerint járunk el és ilyen eljárást követelünk szerződéses partnereinktől. A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetére adatvédelmi szabályzatot dolgoztunk ki, mely rögzíti az adatvédelmi jogsértés bejelentésének lehetőségét és az adatvédelmi jogsértés elhárításáért felelős személyeket, továbbá az irányadó határidőket. A megvalósuló adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt kötelesek vagyunk megtéríteni. Ha az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsértjük, az érintett sérelemdíjat követelhet. Vállalkozásunk az Önről jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat, a két fél között esetlegesen felmerülő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyeztetések és/vagy jogvita során felhasználhatja.

Egyéb rendelkezések:

A fentiekben említett adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, melyből a felhasználónk azt megadta, és semmilyen esetben nem adjuk át harmadik félnek, kivéve a hatóságokat – bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság vagy jogszabály felhatalmazása alapján egyéb hatóság -, amelyek részére a pontos cél és az adatok körének megjelölésével kötelesek vagyunk kiadni azokat.  

Cookiek (sütik) használatának szabályzata:
Mik azok a cookiek (sütik), és mire használja azt?
Az anotherpoint.hu weboldal meglátogatása során a felhasználó egy vagy több cookie-t  tölt le számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A képernyő alsó részén megjelenő tájékoztató elfogadásával a látogató hozzájárul az anotherpoint.hu weboldal irányelvben is ismertetett sütijeinek használatához. A későbbi látogatások alkalmával a figyelmeztető felirat nem jelenik meg a képernyőn, azonban a sütik eltávolításának lehetősége mindig fennáll, a felhasználó a böngészője beállításaiban teheti ezt meg. Amennyiben a látogató úgy dönt, hogy figyelmen kívül hagyja az értesítést, és folytatja a weblap használatát, akkor a számítógépen elhelyezésre kerül egy süti, mely rögzíti ezt a választást és a honlap további használatát az adott weboldalon alkalmazott sütik használatának jóváhagyásának tekintjük. További információt a sütikkel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapján talál. Az anotherpoint.hu nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, melyek esetleg alkalmaznak sütiket.Az  általunk használt sütik az alábbi kategóriába sorolhatóak:
Nélkülözhetetlen sütik
A nélkülözhetetlen sütik az anotherpoint.hu weboldal működéséhez elengedhetetlenek. A látogató a segítségükkel használhatja az oldal interaktív tartalmait, pl.: a Google térképet. Egy weblap működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütikre nem vonatkozik az EU irányelve, mi azonban a teljes tájékoztatásra törekszünk. A nélkülözhetetlennek minősített sütik nem gyűjtenek termékek és szolgáltatások reklámozásához felhasználható információkat, és nem jegyzik meg az egyéni beállításokat az aktuális látogatás időtartamán túl.
Ha bármilyen kérdése van a sütik használatával kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba velünk, állunk szíves rendelkezésére.